Loading...

Hantar Percuma

HARGA BUKU PBAKL 2014

Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu

Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu

: ISBN 983-3376-16-9


Old price: RM21.00  

Price: RM17.85

You save: RM3.15 (15%)
-15%
Out-of-stock
10 days
Add to wish list

Penulis : Yahya Othman
Jumlah Muka surat : 216 Pages


Sinopsis

Buku ini ditulis bagi membincangkan aspek trend pengajaran dan pembelajaran bahasa dengan memberi tumpuan pada penguasaan kemahiran bahasa iaitu lisan, membaca, menulis, aplikasi komputer dalam pengajaran, pemikiran kritis dan kreatif serta pentaksiran bahasa.

Buku ini menyentuh pelbagai aspek berkaitan trend pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tumpuan utama perbincangan adalah pada pelaksanaannya di dalam bilik darjah.

Perbincangan awal meliputi konsep pengajaran dan pembelajaran bahasa dengan huraian pada bahasa mengikut pelbagai dimensi. Di samping itu, perbincangan meliputi pelaksanaan kemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan, membaca dan menulis.

Kemahiran lisan adalah pemangkin kepada penguasaan kemahiran bahasa lain yang perlu dikuasai. Aspek itu dihuraikan berdasarkan kepentingan terutamanya bagi tujuan ber-komunikasi.

Trend dalam pengajaran lisan kini banyak ditumpukan kepada aspek fungsional yang menekankan keperluan berhubung bagi memperoleh maklumat dan ilmu.

Penulis juga membincangkan kemahiran membaca yang perlu dikuasai oleh pelajar secara formal. Trend pengajaran membaca yang dibincangkan di dalam buku ini juga berfokus pada keperluan membaca bagi pemahaman menggunakan fungsi kognitif dan metakognisi.

Perbincangan aspek kemahiran menulis dilakukan dengan mengambil kira kepentingan kemahiran itu dikuasai bagi tujuan melahirkan idea dan penyampaian maklumat. Penulis mem-bincangkan aspek penyelidikan yang dilakukan dalam bidang penulisan.

Di samping itu, buku ini juga memberikan penekanan pada kepentingan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa.

Aspek kemahiran berfikir yang menjadi satu trend penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa juga dibincangkan dalam buku ini. Penulis memberikan keutamaan penggunaan kemahiran itu dalam pengajaran membaca di samping peng-gunaan pemikiran kreatif.

Penulis juga membincangkan aspek pentaksiran bahasa yang digunakan dalam menilai hasil pembelajaran pelajar.

Akhir sekali, penulis ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Universiti Putra Malaysia yang memberi peluang bercuti sabatikal yang memudahkan saya menyiapkan buku ini. Di samping itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada isteri, Hajah Zaharah Bachek serta anak-anak yang sering memberikan perangsang dan semangat kepada saya menulis buku ini.

Yahya Othman
Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,
Fakulti Pengajian Pendidikan,
Universiti Putra Malaysia,
Serdang, Selangor Darul Ehsan.

Isi Kandungan

Prakata
Bab 1 Pengajaran Bahasa Melayu: Trend dan Cabaran

Bab 2 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa
Pengajaran Bahasa
Pembelajaran Bahasa
Kesimpulan

Bab 3 Kemahiran Mendengar
Mendengar secara Interaktif
Mendengar secara Tidak Interaktif
Bagaimana Hendak Berlatih Mendengar?
Strategi Meningkatkan Kemahiran Mendengar Kesimpulan

Bab 4 Kemahiran Bertutur
Masalah Sebutan Penutur yang Lemah
Masalah Penguasaan Bertutur
Masalah Perbualan Tidak Lancar
Kesimpulan

Bab 5 Pemahaman Membaca
Pemilihan Bahan Bacaan
Strategi Membina Kemahiran
Budaya Membaca
Pembaca yang Berjaya
Strategi Membaca yang Efektif
Kesimpulan

Bab 6 Metakognisi dalam Membaca
Konsep Metakognisi
Membaca dan Metakognisi
Kajian-kajian Berkaitan
Kesimpulan

Bab 7 Pendekatan Kolaboratif dalam Pengajaran
Membaca
Rasional Pendekatan Kolaboratif dalam
Pengajaran Membaca
Cadangan Pelaksanaan Pengajaran
Kesimpulan

Bab 8 Kemahiran Menulis
Menulis adalah Proses Memberi Respons
Menulis adalah Proses Komunikasi
Menulis adalah Ekspresi Kendiri
Menulis adalah Bersifat Sejagat
Menulis Ditadbir oleh Peraturan
Menulis adalah Proses Pembelajaran
Aliran Pemikiran berkaitan Penulisan
Kesimpulan

Bab 9 Menulis sebagai Keterampilan Berbahasa
Prinsip Penulisan
Kemahiran Kecil yang Perlu Dikuasai
Faktor yang Mempengaruhi Penguasaan
Kemahiran Menulis
Pendekatan dalam Penulisan
Kesimpulan

Bab 10 Penguasaan Menulis dalam Bahasa Kedua
Apa yang Ditulis?
Sistem Menulis yang Berbeza
Perbandingan antara Kemahiran Bertutur
dan Menulis
Perbandingan Menulis untuk Belajar
dan Berkomunikasi
Ketepatan adalah Penting
Selalu Menulis
Strategi Membina Kemahiran Menulis
Kesimpulan

Bab 11 Mengajar dan Menyelidik Kemahiran Menulis
Mengajar Penulisan Kini
Trend Penyelidikan Penulisan
Pandangan Ekspresif
Pandangan Kognitif
Kesimpulan

Bab 12 Penguasaan Perbendaharaan Kata
Pendekatan Terus
Pendekatan Tidak Langsung
Kesimpulan

Bab 13 Teknologi Maklumat dan Komunikasi
dalam Pembelajaran Bahasa
Temu Duga dalam Pembelajaran
Sikap Pelajar pada Internet
Isu Penggunaan Internet dalam
Pembelajaran
Multimedia dalam Pengajaran Bahasa
Peranan Bahan Multimedia dalam Pengajaran Komputer dan Pengajaran Menulis
Isu Aplikasi Komputer dalam Pengajaran
Bahasa Melayu
Kesimpulan

Bab 14 Kemahiran Berfikir dalam Pembelajaran
Bahasa
Konsep Kemahiran Berfikir
Membaca dan Berfikir
Strategi Mengajar Berfikiran Kritis
dalam Kefahaman Membaca
Kesimpulan

Bab 15 Kreativiti dalam Pengajaran Bahasa
Isu Kreativiti
Kepentingan Kreativiti
Menggalakkan Kreativiti
Mengajar Menjadi Kreatif
Kreativiti dalam Pengajaran Bahasa
Kesimpulan

Bab 16 Pentaksiran Bahasa Melayu
Pengujian
Pengukuran
Penilaian
Tujuan Ujian
Jenis-jenis Skala yang Digunakan
dalam Pengujian
Jenis-jenis Penilaian
Klasifikasi Ujian
Jenis-jenis Ujian Bahasa
Pentaksiran Kendiri
Mengapa Pentaksiran Kendiri?
Cadangan Pelaksanaan
Contoh Penilaian Kendiri Generik
Kesimpulan
Rujukan

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer