Loading...

Hantar Percuma

HARGA BUKU PBAKL 2014

Dasar Kewangan Pendidikan

Dasar Kewangan Pendidikan

: 978-983-3586-80-6


Old price: RM27.50  

Price: RM23.37

You save: RM4.13 (15%)
-15%
Out-of-stock
10 days
Add to wish list

Prakata xiii
BAB 1 Dasar dan Alternatif Pembiayaan Pendidikan 1
Pendahuluan 1
Trend Perbelanjaan Pendidikan 2
Perbandingan Peratus Perbelanjaan Pendidikan
dengan Keluaran Negara Kasar (KNK) 5
Dasar Kerajaan Pusat dalam Pembiayaan Pendidikan 7
Perbandingan dengan peruntukan sektor sosial dan keselamatan
Peringkat rendah, menengah dan tinggi dalam RMK-8 dan
RMK-9
Peruntukan setiap pelajar
Subsidi kepada setiap pelajar di Institusi Pengajian
Tinggi Awam (IPTA)
Dasar Kerajaan bagi Pembiayaan Pendidikan
Peringkat Sekolah 12
Pemberian bantuan kerajaan
Bantuan Per Kapita (PCG) bagi sekolah menengah bertaraf
PTj
Sekolah menengah bantuan modal
Sekolah agama rakyat
Peruntukan kerajaan
Isu dan Cabaran dalam Pembiayaan Pendidikan di Malaysia 16
Pertambahan bilangan pelajar
Menyediakan dan mewujudkan sistem pendidikan yang
berkualiti
Dasar Kewangan Pendidikan
vi
Sumber pembiayaan terhad
Sumbangan masyarakat masih terhad
Peratus perbelanjaan agak rendah
Agensi income-generating tidak menjana pendapatan
Peruntukan PCG peringkat prasekolah, rendah dan menengah
Kos pendidikan teknikal dan vokasional tinggi
Kos pengurusan IPTA meningkat
Kos pendidikan khas tinggi
Menyediakan skim perkhidmatan yang lebih baik
Alternatif Pembiayaan Pendidikan Peringkat Rendah
dan Menengah 21
Pembiayaan pendidikan oleh masyarakat
Perkongsian pintar
Penggunaan sistem baucar pendidikan
Pembiayaan pendidikan oleh kerajaan negeri
Pembiayaan melalui kerajaan tempatan
Sekolah charter
Mengenakan semula yuran tuisyen bagi pelajar yang mampu
Alternatif Pembiayaan Pendidikan di IPT 24
Pemberian biasiswa ataupun dermasiswa
Pinjaman pelajaran
Bantuan kewangan keluarga dan simpanan sendiri
Kesimpulan 28
BAB 2 Peranan dan Implikasi Pendidikan Swasta Pada
Perkembangan dan Dasar Pendidikan Negara 29
Pendahuluan 29
Bilangan Pelajar dan Jenis IPS 30
Peranan Pendidikan Swasta Dalam Perkembangan
Pendidikan Negara 32
Implikasi Pendidikan Swasta Pada Dasar Pendidikan
Negara 35
Kesimpulan 37
BAB 3 vPinjaman Pendidikan Bagi Membiayai
Pendidikan di IPT 38
Pendahuluan 38
Sumber Kewangan Pelajar di IPT 38
Kelebihan Pinjaman 41
Keburukan Pinjaman 42
Kandungan
vii
Pemberian dan Pembayaran Balik Pinjaman 43
Kesimpulan 44
BAB 4 Faedah Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan 45
Pendahuluan 45
Definisi Pengkorporatan 45
Tujuan Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan 46
Kelebihan Pengkorporatan Universiti Awam Tempatan 47
Pengurangan kos daripada kerajaan pusat
Kuasa autonomi dalam pengurusan kewangan
Sistem pengurusan dan perkhidmatan bebas dari
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Perubahan Budaya Kerja yang Lebih Baik 49
Memperbanyakkan kursus-kursus baru
Peningkatan pengambilan pelajar setiap tahun
Peningkatan kemudahan fizikal dan infrastruktur
Persaingan positif antara universiti awam dan swasta
Dasar rasionalisasi akademik menjimatkan kos
Keburukan Universiti Awam Tempatan Dikorporatkan 52
Kenaikan yuran pengajian universiti
Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar terpinggir
Hubungan antara pensyarah dan pelajar
Kursus-kursus pengajian yang tiada nilai komersial ditutup
Penyakit mengejar diploma ataupun ijazah
Kesimpulan 55
BAB 5 Kepimpinan Pengetua dalam Mengurus
Kewangan Sekolah 56
Pendahuluan 56
Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan Sekolah 57
Tugas Pengetua dalam Pengurusan Kewangan Sekolah 58
Sumber Kewangan Sekolah 60
Bantuan mata pelajaran
Bantuan bukan mata pelajaran
Pembayaran Gaji 61
Kutipan 61
Masalah-masalah Pengurusan Kewangan Sekolah 61
Kekurangan pemberian peruntukan kewangan kerajaan
Kekurangan kutipan wang SUWA
Dasar Kewangan Pendidikan
viii
Masalah kutipan yuran sekolah
Pengetua kurang pengetahuan dalam pengurusan
kewangan sekolah
Kecuaian dan sikap sambil lewa guru
Kerani kewangan tidak cekap
Cadangan Mempertingkatkan Pengurusan
Kewangan Sekolah 64
Tambahan peruntukan kerajaan (bantuan per kapita)
Penambahan kadar kutipan wang SUWA
Kursus dan latihan dalam perakaunan dan
pengurusan kewangan sekolah
Pemeriksaan akaun sekolah
Kerani kewangan di setiap sekolah
Tanggungjawab dan keprihatinan guru dalam
pengurusan kewangan sekolah
Kesimpulan 67
BAB 6 Bantuan oleh Kerajaan Pusat Bagi Institusi
Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 70
Pendahuluan 70
Sumbangan IPTS kepada Pembangunan Pendidikan
Negara 72
IPTS sebagai alternatif
Kos pengajian di IPTS tinggi
Penawaran kursus yang ada nilai pasaran
Penyumbang kepada pengurangan pengaliran wang ke luar negara
IPTS penyumbang pembangunan sumber manusia
Pembiayaan Pendidikan Bagi IPTS 78
Subsidi
Bantuan langsung kepada IPTS
Dana kewangan ataupun bantuan biasiswa
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN)
Pinjaman mudah
Menyediakan dana pusingan bagi membina infrastruktur
Pendemokrasian Pendidikan 81
Mekanisme Bantuan Kewangan Bagi IPTS 82
Kesimpulan 82
Kandungan
ix
BAB 7 Kajian Kes Pengurusan Kewangan di Sekolah
Menengah dan Rendah Jenis Kebangsaan 83
Pendahuluan 83
Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah Jenis
Kebangsaan di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan:
Satu Kajian Kes 84
Objektif kajian
Sampel kajian
Metodologi kajian
Kajian kes sekolah A
Kajian Kes Sekolah B
BAB 8 Kajian Pengurusan Kewangan Sekolah
Menengah Agama (SMA) 96
Pendahuluan 96
Objektif Kajian 98
Soalan Kajian 99
Sampel Kajian 100
Pentadbiran Kajian 100
Instrumen Kajian 100
Analisis Kajian 100
Dapatan Kajian 101
Latar belakang sekolah dan pengetua
Bilangan pengetua SMA yang menghadiri kursus kewangan
sekolah mencukupi dan berkesan
Tugas-tugas pengurusan kewangan sekolah SMA
Punca sumber kewangan sekolah menengah agama (SMA)
Sumber kewangan sekolah mencukupi atau tidak
Kegunaan peruntukan atau bantuan kewangan sekolah
Masalah-masalah dalam pengurusan kewangan sekolah
Implikasi kekurangan wang pada keberkesanan pengajaranpembelajaran
Perbincangan dan cadangan 107
Kesimpulan 108
BAB 9 Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah Teknik
di Malaysia 110
Pendahuluan 110
Pernyataan masalah 113
Dasar Kewangan Pendidikan
x
Tujuan Kajian 115
Soalan Kajian 115
Kepentingan Kajian 116
Batasan Kajian 116
Metodologi Kajian 117
Pemilihan sampel
Pentadbiran Kajian 117
Instrumen Kajian 118
Analisis Data Kajian 118
Analisis Kajian 118
Lokasi sekolah
Latar belakang pengetua
Kesimpulan Kajian 126
Rumusan dan Perbincangan Kajian 127
Latar belakang pengetua
Peruntukan bantuan dari kerajaan
Sumber kewangan lain
Masalah-masalah yang dihadapi oleh pengetua dalam
pengurusan kewangan
Kesan ketidakcukupan peruntukan kewangan pada
pengajaran-pembelajaran
Cadangan bagi memperbaiki pengurusan kewangan
sekolah menengah teknik
Cadangan kajian lanjut
Kesimpulan 131
BAB 10 Kajian Pengurusan Kewangan: Sebelum
dan Selepas Mendapat Taraf PTj 132
Pendahuluan 132
Tujuan dan Objektif Kajian 133
Soalan Kajian 133
Metodologi Kajian 133
Dapatan Kajian 134
Pengurusan Kewangan Sekolah 134
Masalah Pengurusan Kewangan Sekolah 137
Keistimewaan PTj 139
Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah 140
Kandungan
xi
Penerimaan dan pungutan
Pembelian
Bayaran
Peruntukan yang tidak habis digunakan
Kelemahan PTj
Perbincangan 146
Implikasi Kajian 147
Cadangan Kajian Lanjut 149
Kesimpulan 149
BAB 11 Pelaburan dalam Pendidikan 151
Pendahuluan 151
Trend Perbelanjaan Pendidikan 151
Dasar Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia 155
Pulangan Pelaburan dalam Pendidikan 160
Saranan Pelaburan Pendidikan dan Dasar
Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia 163
Kesimpulan 164
BAB 12 Pengurusan Kewangan Sekolah Rendah
dan Menengah di Malaysia 165
Pendahuluan 165
Isu dan Masalah Pengurusan Kewangan Sekolah 166
Peruntukan tidak mencukupi
Wang SUWA tidak mencukupi
Masalah kutipan yuran sekolah
Pengurusan pembelian dan pesanan
Sikap guru
Kekurangan pegawai kerani kewangan
Masalah kontrak pusat
Pengurusan kewangan yang kurang mahir
Masalah pembelian melewati tahun semasa (masalah AP 58)
Tiada peruntukan penyelenggaraan bagi sekolah bukan PTj
Lantikan baru tanpa latihan dan kemahiran
dalam pengurusan sekolah
Cadangan Mengatasi Isu dan Masalah
Pengurusan Kewangan Sekolah 172
Pertambahan peruntukan wang kerajaan
Kenaikan kadar kutipan wang SUWA
Dasar Kewangan Pendidikan
Bantuan PIBG dan usaha mendapatkan biasiswa
Kelulusan segera bagi permohonan peruntukan tambahan
Program mengubah sikap guru
Kerani kewangan diwajibkan bagi setiap sekolah
Menambah syarikat di bawah kontrak pusat dan
kelonggaran memperoleh barangan dari syarikat lain
Kursus dan latihan dalam perakaunan dan pengurusan
kewangan sekolah
Pemberian peruntukan penyelenggaraan bagi sekolah
bukan PTj
Lantikan berdasarkan latihan dan pengalaman pengurusan
kewangan
Kesimpulan 177
Rujukan 179
Indeks 191

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer