Loading...

Hantar Percuma

Pesta Buku Online 2014

Perancangan Strategik Sekolah

Perancangan Strategik Sekolah

: 978-967-5226-21-2


Old price: RM31.00  

Price: RM21.70

You save: RM9.30 (30%)
-30%
Delivered in 1-3 business days
10 days

Buku ini memberi fokus utama pada cara untuk menterjemahkan atau menghubungkan hala tuju institusi kepada strategi dan pelan operasi secara sistematik dan praktikal.

Kandungannya menyediakan contoh yang jelas bagi membina Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators, KPI), khususnya dalam pengurusan strategik institusi pendidikan awam seperti sekolah.

Malah, pelan strategik pembangunan sekolah dihuraikan dengan jelas supaya dapat menjadi asas untuk menyediakan kertas atau dokumen penting seperti permintaan untuk cadangan (Request For Proposal - RFP) atau permintaan untuk cadangan perancangan (Request For Planning Proposal ).

Antara pernyataan matlamat strategik yang dibincangkan dalam buku ini adalah :
* Membangunkan modal insan kelas pertama.
* Merapatkan jurang pendidikan antara sekolah di bandar dengan di luar bandar.
* Meningkatkan pencapaian akademik pelajar, membentuk pelajar bersahsiah tinggi.
* Memperkukuh jalinan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti.
* Memastikan akauntabiliti terhadap pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Hairuddin Mohd. Ali adalah seorang pensyarah dalam bidang Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Manakala, Muhammad Bustaman Abdul Manaf adalah pensyarah di Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Senarai Jadual dan Rajah ix
Prakata xiii
Bagaimanakah Anda Boleh Memanfaatkan Buku Ini? xv

Bahagian 1 ANALISIS STRATEGIK

BAB SATU 3
Perancangan Pembangunan Sekolah 3
Pengertian Pengurusan Strategik 5
Pengertian Perancangan Strategik 6
Perancangan Strategik Pembangunan Sekolah 9
Kepentingan Menguasai Kemahiran Pengurusan Strategik 11
Peranan Sebagai Perancang Strategik 13

BAB DUA 18
Mendapatkan Persetujuan Terhadap Proses Perancangan Strategik 18
Praperancangan 18
Penyediaan Maklumat Latar Belakang Organisasi 27
Kajian Mengenai Kepengikutan Di Malaysia 37

BAB TIGA 49
Mendefinisikan Hala Tuju Organisasi 49
Hala Tuju Organisasi 49
Membina Budaya dan Nilai Organisasi 52
viPerancangan Strategik Sekolah
Membina atau Menyemak Pernyataan Misi 60
Membina atau Menyemak Pernyataan Visi 69

BAB EMPAT 89
Mengumpul Maklumat untuk Tujuan Analisis Persekitaran 89
Analisis Persekitaran 89
Kaedah Menganalisis Maklumat Persekitaran Organisasi 91
Menganalisis Persekitaran Bagi Mengenal Pasti Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Cabaran (atau Ancaman) 92
Peranan Pendekatan SWOC dalam Membina Strategi Berkesan 95
Analisis Kekuatan dan Kelemahan Sumber Dalaman Organisasi 97
Analisis Persekitaran Luaran Organisasi: Peranan Pengimbasan,
Pemantauan, Keperisikan Kompetitif, dan Ramalan 99

BAB LIMA 105
Mengenal Pasti dan Memilih Isu-isu Strategik 105
Isu, Matlamat, Objektif, Pengukuran, dan Sasaran 105
Matlamat Strategik, Objektif, Pengukuran (KPI) dan Sasaran 110
Bahagian 2 FORMULASI STRATEGIK

BAB ENAM 129
Penjanaan Strategi Dalam Organisasi 129
Strategi dan Pelan Taktikal 129
Penjanaan Strategi 133
Hubungan antara Isu, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran, dan Strategi 135
Penurunan (Cascading) Perancangan Ke Peringkat Bawah 136
Penjanaan dan Pemilihan Pelan Taktikal 144
Pembinaan Pelan Operasi 144
Bahagian 3 IMPLEMENTASI STRATEGIK

BAB TUJUH 159
Strategi Adalah Untuk Dilaksanakan 159
Implementasi Strategik 159
Garis Panduan Untuk Kejayaan Pelan Strategik 161
Langkah-Langkah Pelaksanaan Selepas Penyediaan Perancangan 162
Pendekatan Balanced Scorecard bagi Melaksanakan Strategi 163
viiKandungan

BAB LAPAN 183
Memantau Implementasi Strategik 183
Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan Berterusan 183
Pelaporan Prestasi Implementasi Strategik 186
Adakah Anda Seorang Pemimpin Strategik? 189

BAB SEMBILAN 200
Pengenalan 200
Kerangka dan Susunan Penulisan 200
Pendokumentasian Perancangan Strategik 200
Kesilapan Tanggapan dalam Proses Pengurusan Strategik 206
Faktor Berlakunya Kesukaran dan Kegagalan dalam Perancangan
Strategik 208

Lampiran 209
Proses Praperancangan 225
Hala Tuju : Mandat, Misi, Visi & Misi, dan Visi Implisit 236
Analisis Persekitaran Peringkat Organisasi [Analisis SWOC/SWOT] 242
Isu, Matlamat, Objektif, KPI, dan Sasaran (Target) 244
Strategi, Pelan Taktikal Pelan Operasi 253
Implementasi Strategik 269
Penilaian prestasi dan penambahbaikan berterusan 270

Rujukan 324
Biodata Pengarang 332
Indeks 334

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer