Sedang diproses...

Hantar Percuma

Pesta Buku Online 2014

Bagaimana Memotivasi Pelajar : Teori, Konsep dan Kepentingan

: 978-967-5226-40-3


Harga Asal: RM22.50  

Harga: RM20.25

Anda Jimat: RM2.25 (10%)
-10%
Tiada stok
10 hari
Tambah ke Wishlist

Bagaimana Memotivasi Pelajar : Teori, Konsep dan Kepentingan

Motivasi amat penting dalam merangsang diri agar terus mengejar dan meraih kejayaan. Namun, tidak ramai yang tahu apa itu motivasi dalam erti kata yang sebenar. Buku ini ada jawapannya!

Ia menerangkan secara terperinci tentang kepentingan motivasi, teori-teori barat, motivasi dalam Islam, motivasi pelajar, bagaimana menerapkan motivasi dalam diri, dan banyak lagi.

Buku ini amat sesuai untuk dijadikan panduan kerana ia menyajikan kepada pembaca tentang konsep, teori dan kepentingan motivasi. Antara teori yang dibincangkan dalam buku ini adalah :

Teori Hierarki Keperluan Maslow
Teori Dua Faktor Herzberg
Teori Motivasi Pencapaian McClelland
Teori X dan Teori Y McGregor

Prof. Madya Dr. Baharom Mohamad adalah pensyarah di Sekolah Pendidikan dan Perkembangan Sosial, Universiti Malaysia Sabah. Manakala, Iliyas Hashim merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn.

Kandungan v
Penghargaan xi
Pengantar xiii
Prakata xv

Bab 1
Motivasi: Teori, Konsep dan Kepentingan
Konsep Motivasi . . . . . . 1
Pengenalan kepada Motivasi . . . . . . 1
Definisi Motivasi . . . . . . 2
Persoalan Asas Motivasi . . . . . . 4
Kepentingan Motivasi . . . . . . 4
vi
Bagaimana Memotivasi Pelajar
Perspektif Motivasi . . . . . . 5
Kesimpulan . . . . . . 6

Bab 2
Teori-teori Barat
Motivasi dari Perspektif Barat . . . . . . 9
Teori Kandungan . . . . . . 10
Teori-teori Proses . . . . . . 31
Teori Ekuiti Adam . . . . . . 35
Teori-teori Lain . . . . . . 42
Kesimpulan . . . . . . 49

Bab 3
Teori Motivasi Islam
Teori Motivasi dari Sudut Pandangan Islam . . . . . . 51
Kepentingan Teori Motivasi: Perspektif Islam . . . . . . 52
Aplikasi Teori Motivasi Menurut Perspektif Islam . . . . . . 52
Motivasi Terbesar dan Tidak Terbatas . . . . . . 54
Kecintaan Sebagai Pendorong Unggul . . . . . . 57

Bab 4
Klasifikasi Motivasi
Jenis-jenis Motivasi . . . . . . 59
Motivasi Intrinsik . . . . . . 60
Motivasi Ekstrinsik . . . . . . 64
Kaitan antara Motivasi Ekstrinsik dan Intrinsik . . . . . . 67
Kesimpulan . . . . . . 68
Kandungan
vii

Bab 5
Kepentingan Motivasi
Motivasi Menjayakan Individu . . . . . . 69
Motivasi dalam Konteks Guru dan Pelajar . . . . . . 72
Kepentingan-kepentingan Motivasi . . . . . . 74
Keperluan Kepada Motivasi yang Berterusan . . . . . . 80
Kesimpulan . . . . . . 83

Bab 6
Teknik Meningkatkan Motivasi
Penggunaan Motivasi dalam
Pengajaran dan Pembelajaran . . . . . . 87
Kaedah Meningkatkan Motivasi . . . . . . 88
Strategi Memotivasikan Pelajar . . . . . . 89
Kesimpulan . . . . . . 97

Bab 7
Motivasi dan Kanak-kanak
Perkembangan Otak Kanak-kanak . . . . . . 101
Perkembangan Kecerdasan Otak Kanak-kanak . . . . . . 102
Kecerdasan dalam Membaca . . . . . . 105
Latihan dalam Pembelajaran . . . . . . 106
Kesimpulan . . . . . . 112

Bab 8
Motivasi Dan Pelajar
Pengenalan . . . . . . 113
Motivasi Ekstrinsik dalam Kalangan Pelajar . . . . . . 116
viii
Bagaimana Memotivasi Pelajar
Motivasi Intrinsik dalam Kalangan Pelajar . . . . . . 118
Kaitan antara Motivasi
Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik . . . . . . 122
Motif Penggerak . . . . . . 123
Penggunaan Pengukuhan . . . . . . 126
Faktor Pelajar Kurang Prestasi dalam Pembelajaran . . . . . . 127
Kesimpulan . . . . . . 129

Bab 9
Motivasi, Guru Dan Pelajar
Peranan Guru Memotivasikan Pelajar . . . . . . 131
Peranan Guru . . . . . . 133
Penyerapan Motivasi dalam
Pembelajaran dan Pengajaran . . . . . . 139
Kesimpulan . . . . . . 147

Bab 10
Menjadikan Guru Bermotivasi
Guru Bermotivasi, Pelajar Cemerlang . . . . . . 149
Pengetua dan Motivasi Guru . . . . . . 157
Cara Meningkatkan Motivasi Guru . . . . . . 160
Peranan Pengetua . . . . . . 161
Analisis Teori . . . . . . 161
Motivasi Guru dan Pengajaran yang Berkesan . . . . . . 163
Teknik-teknik Motivasi . . . . . . 166
Teori Pengukuhan Berkesan Mendorong Pelajar . . . . . . 168
Prinsip-prinsip Motivasi dan
Aplikasinya dalam Pengajaran dan Pembelajaran . . . . . . 169
Kandungan
ix
Penerapan Unsur Motivasi . . . . . . 170
Kesimpulan . . . . . . 176

Bab 11
Menerapkan Motivasi dalam Pembelajaran
Mencapai Kecemerlangan . . . . . . 179
Ciri-ciri Motivasi . . . . . . 181
Punca-punca Motivasi . . . . . . 181
Kaitan antara Faktor Motivasi
dan Pencapaian Akademik . . . . . . 183
Kepentingan Motivasi . . . . . . 183
Konvokesyen IPTA di Malaysia . . . . . . 184
Masalah Pelajar Universiti yang Tidak Bermotivasi . . . . . . 186
Kesimpulan . . . . . . 188

Bab 12
Peranan Motivasi
Menyelesaikan Masalah Disiplin . . . . . . 191
Faktor Penyebab Masalah Disiplin . . . . . . 193
Cara-cara Meningkatkan Motivasi dalam P&P . . . . . . 195
Kesimpulan . . . . . . 196

Bab 13
Model Motivasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Model P&P Bermotivasi . . . . . . 199
Model Proses Motivasi Menurut Perspektif Barat . . . . . . 199
Model Proses Motivasi Mengikut Perspektif Islam . . . . . . 200
Motivasi dari Perspektif Motivasi
Pencapaian dan Keperluan, Teori Matlamat dan Jenis . . . . . . 201
Konsep Kendiri dan Sosial Kognitif . . . . . . 202

Bab 14
Kajian Kes
Latar Belakang Kes . . . . . . 203
Kesimpulan daripada Kajian Kes . . . . . . 205
Bibliografi 207
Indeks 217

Cara Beli Buku Online

Hubungi Bookcafe

Newsletter

Bulk Order

Ain Mai

bookcafe footer